Permanent Bans - November 15, 2019 (NA Region)

NA Region - Advertising

Bcsvabwlwuui, Eaaxknehinh, ghcjgcv, Ymshasdtsx, Arxmmztsosu, Bkaessznnc, Bwkvillswrmr, Bzutmttbbir, Cbzlhlerbstn, Cchltnctdhib, cfgxdftgxdsf, Ckdrxhkaer, dgfxrtty, erhrtht, etgtrhrth, fgnbyujgh, ghffxjx, hegtrhe, Hsoiuakalhza, hzstasdw, itdre, Ixxlzxntlzm, jhbbubuibi, jhfvfugug, Kbaedhccodz, Kcwikkoxwwd, keteit, kjgkugkugugu, Kwtukrawznzs, Lekamkkmhum, Lkvuuhwclac, Lrwidcmcrkts, Nccacwtnkh, Nlbumvwvhnc, Nlmebxunomzc, Nnsaxosrvhhk, Okvhevksrld, Olrvrnztxcmb, Retvzxelbzsc, rthytgtr, rtjyhth, SREWFA, Ssxrocwhumc, Staslumlnbx, sujhsrt, SZHTAZ, Tdcsekzeekku, Tmmwhctixkw, trhjtrhr, trhtyjrth4, Txsbeaimdr, uibssh, uzdrhh, Vronwwuhslkm, Wtttenutbixx, Wtvczvhermcv, Wwxlbuiomx, xfsdzsd, xgfcfgcg, Xzvnvulteie, yghxdfr, Ylahhnemkavr, yttrtruy, Yulzoskrowho, Yvmuodbunruo, Zctlwowromv